Chủ điểm tháng:

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 19110882
Tin ngành giáo dục
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
   Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL  
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG  
Chương: 622  
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- 1122 ngày 29/12/2018 của Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
    Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
I  Số thu phí, lệ phí  
1 Lệ phí  
  Lệ phí…  
  Lệ phí…  
2 Phí  
  Phí …  
  Phí …  
II Chi từ nguồn thu phí được để lại  
1 Chi sự nghiệp………………….  
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2 Chi quản lý hành chính  
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước  
1 Lệ phí  
  Lệ phí…  
  Lệ phí…  
2 Phí  
  Phí …  
  Phí …  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước  
I Nguồn ngân sách trong nước  
1 Chi quản lý hành chính  
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,783
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
5 Chi bảo đảm xã hội    
5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
6 Chi hoạt động kinh tế   
6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  
9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
II Nguồn vốn viện trợ  
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Dự án A  
1.2 Dự án B  
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  
2.1 Dự án A  
2.2 Dự án B  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  
3.1 Dự án A  
3.2 Dự án B  
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   
4.1 Dự án A  
4.2 Dự án B  
5 Chi bảo đảm xã hội    
5.1 Dự án A  
2.2 Dự án B  
6 Chi hoạt động kinh tế   
6.1 Dự án A  
6.2 Dự án B  
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
7.1 Dự án A  
7.2 Dự án B  
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
8.1 Dự án A  
8.2 Dự án B  
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  
9.1 Dự án A  
9.2 Dự án B  
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
10.1 Dự án A  
10.2 Dự án B  
III Nguồn vay nợ nước ngoài  
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Dự án A  
1.2 Dự án B  
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  
2.1 Dự án A  
2.2 Dự án B  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  
3.1 Dự án A  
3.2 Dự án B  
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   
4.1 Dự án A  
4.2 Dự án B  
5 Chi bảo đảm xã hội    
5.1 Dự án A  
2.2 Dự án B  
6 Chi hoạt động kinh tế   
6.1 Dự án A  
6.2 Dự án B  
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
7.1 Dự án A  
7.2 Dự án B  
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
8.1 Dự án A  
8.2 Dự án B  
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  
9.1 Dự án A  
9.2 Dự án B  
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
10.1 Dự án A  
10.2 Dự án B  
     
    Ngày 16  tháng 4 năm2019
    Thủ trưởng đơn vị
    (Chữ ký, dấu)
     
     
     
     
     
    Nguyễn Thanh Phong
     

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Xuân đã về [21/02/2019] 
 Tình xuân [21/02/2019] 
 Hương Xuân [21/02/2019] 

Tin mới đăng

 Xuân đã về  [21/02/2019] 
 Tình xuân  [21/02/2019] 
 Hương Xuân  [21/02/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết